Onze algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden
Deze huurvoorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen huurder en de eigenaren van vakantiewoningen Rosalie en AnnaMarie (samen ook De Cour genoemd) Wiet en Carola ten Doeschate-Slenter, verder genoemd ‘de verhuurder’.

 

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantiewoning: de vakantiewoningen AnnaMarie, Rijksweg 89A en Rosalie, Rijksweg 89B te Gronsveld.
b. verhuurder: de eigenaren van de vakantiewoningen, Wiet en Carola ten Doeschate-Slenter.
c. huurder: degene die met de verhuurder de overeenkomst inzake een vakantiewoning aangaat.
d. gast: degene die op basis van de huurovereenkomst in de vakantiewoning verblijft.
e. derde: iedere andere persoon, niet zijnde huurder of gast.
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de vakantiewoning.
g. informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van de vakantiewoning, de
voorzieningen en de regels omtrent het verblijf.
h. annulering: de schriftelijke/elektronische beëindiging door huurder of verhuurder van de overeenkomst.

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De verhuurder stelt de vakantiewoning voor niet-permanente bewoning aan huurder ter beschikking voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
2. Huurder en gasten kunnen ook gebruik maken van de omsloten binnentuin Rijksweg 89 te Gronsveld onder nader te noemen voorwaarden.
3. Huurder heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat overige gasten en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.
4. De overeenkomst komt tot stand door het accepteren door huurder van het door verhuurder gedane aanbod en het door huurder betalen van een niet restitueerbare aanbetaling van 50% van de overeengekomen prijs. Verhuurder bevestigt na ontvangst van genoemde aanbetaling de reservering aan huurder.

 

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

 

Artikel 4: Prijs
De prijs wordt overeengekomen op basis van het aanbod dat verhuurder aan huurder doet.

 

Artikel 5: Betaling
 1. Huurder dient de betalingen in euro’s te verrichten en, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen, met inachtneming van de volgende termijnen: 50% van de overeengekomen prijs bij reservering en de rest, inclusief de eventuele waarborgsom, uiterlijk één maand voorafgaand aan de huurperiode.
 2. Indien huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke/elektronische aanmaning, zijn
  betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3. Indien de verhuurder op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. De door de verhuurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van huurder. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke/elektronische sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 5. Huurder betaalt tegelijk met de laatste betaling van de overeengekomen prijs een waarborgsom voor de gehuurde accommodatie, indien verhuurder dat bij het aangaan van de overeenkomst heeft verlangd.
  De verhuurder zal aan het einde van de huurperiode deze waarborgsom binnen 7 dagen terugbetalen op de bankrekening van huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is als vergoeding van schade etc.

 

Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering door huurder betaalt huurder een vergoeding aan de verhuurder. Deze bedraagt:
 • Bij annulering tot één maand voor aanvang van de huurperiode: 50% van de overeengekomen prijs..
 • Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de vakantiewoning door een derde op voordracht van huurder en met schriftelijke instemming van de verhuurder, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.
3. Verhuurder behoudt zich het recht voor de overeenkomst te annuleren indien de informatie die huurder heeft verstrekt, omtrent doel van de huur en samenstelling en leeftijd van de groep, en op grond waarvan verhuurder heeft besloten de vakantiewoning aan te bieden, onjuist blijkt te zijn. Verhuurder behoudt in dit geval onverminderd recht op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. Verhuurder kan in geval van overmacht te allen tijde annuleren in welk geval alle betalingen, worden gerestitueerd.

 

Artikel 7: Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van de vakantiewoning is slechts toegestaan indien de verhuurder daarvoor toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

 

Artikel 8: Voortijdig vertrek van huurder
Huurder is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

 

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de verhuurder en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad.
1. De verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien huurder, gasten en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de
bijbehorende informatie en/of overheidsvoorschriften, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
b. Indien huurder, ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de verhuurder en/of gasten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein van de vakantiewoning bederft;
2. Indien de verhuurder tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit huurder mondeling of middels persoonlijk overhandigd schrijven laten weten.
3. Na opzegging dient huurder ervoor te zorgen dat de vakantiewoning direct wordt ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 2 uur.

 

Artikel 10: Binnentuin
 1. Huurder en gasten kunnen medegebruik maken van de gemeenschappelijke binnentuin en van alle tafels, stoelen en barbecues die zich daar bevinden.
 2. Ter vermijding van overlast voor andere gebruikers en de directe omgeving is het ten gehore brengen van muziek in de binnentuin niet toegestaan.

 

Artikel 11: Onderhoud en aanleg
1. De verhuurder is verplicht de vakantiewoningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. Huurder is verplicht de vakantiewoningen en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin huurder het heeft ontvangen.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Huurder en gasten verblijven voor eigen rekening en risico in de vakantiewoning en de binnentuin. zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en voor de veiligheid van hun bezittingen.
2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein
3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden en andere vormen van overmacht.
4. Huurder is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat gasten en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.
5. Huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de gasten en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de
huurder, gasten en/of derden kan worden toegerekend.
6. Bij schade, vermissing en/of grove nalatigheid van huurder aan het gehuurde, zal de totale schade, bij huurder in rekening worden gebracht en, indien mogelijk met de borgsom worden verrekend.

 

Artikel 13: Huisdieren.
Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

Artikel 14: Roken.
Roken is in de vakantiewoning niet toegestaan.

 

Artikel 15: Aankomst en vertrektijd.
Tenzij anders met de verhuurder afgesproken, wordt de vakantiewoning aan huurder op de begindatum om 16.00 uur ter beschikking gesteld. De vakantiewoning dient op de einddatum om 12.00 uur weer verlaten te zijn. De vakantiewoning dient opgeruimd en schoon achtergelaten te worden.
Nederlands